โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 352 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9  ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  ผศ.ดร.ไกรลาศ ดอนชัย ผู้ช่วยคณบดี และ รศ.ว่าที่ ร.ต.ดิเรก มณีวรรณ หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและนำเสนอบทความในการประชุมดังกล่าวด้วย


คลังรูปภาพ : เจ้าภาพร่วม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา