โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่กองเรือยุทธการ ร่วมพัฒนาศูนย์เกษตรอินทรีย์ สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้าโครงการ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” สร้างเครือข่ายการศึกษาเพื่อการพัฒนาเกษตร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่กองเรือยุทธการ ร่วมพัฒนาศูนย์เกษตรอินทรีย์ สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้าโครงการ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” สร้างเครือข่ายการศึกษาเพื่อการพัฒนาเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3037 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วย อาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับพลเรือโทชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน เสนาธิการกองเรือยุทธการและประธานโครงการ Good home and Good health พร้อมด้วยคณะ เพื่อหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาศูนย์เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงให้กับกำลังพลกองเรือยุทธการโดยการลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับศูนย์เกษตร ของกองเรือยุทธการทั้ง ๓ ศูนย์ ประกอบด้วย กองการฝึกกองเรือยุทธการ กองการบินทหารเรือ และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาสู่การสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับกำลังพล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Good home and Good health ในการยกระดับคุณภาพของกำลังพล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเล็งเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาเป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง เพื่อให้กำลังพลของกองเรือยุทธการ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน   ซึ่งนอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงแนวทางการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” โดยใช้แนวคิดในการพัฒนาจากโคก หนอง นา โมเดล เพื่อสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรรวมถึงการศึกษาด้านความต้องการของพืชเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ การแปรรูปและกำจัดวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้เพื่อนำไปแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ดิน ปุ๋ยเพื่อจัดจำหน่าย เป็นต้น

          โดยในการประชุมครั้งนี้ยังมีการหารือเพื่อเตรียมพร้อมในการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ กองเรือยุทธการ เพื่อการส่งเสริม พัฒนา กำลังพลของกองเรือ ด้วยการศึกษาจาก มทร.ล้านนา ในโอกาสต่อไปและนอกเหนือจากนั้น มหาวิทยาลัย ได้หารือกับผู้ประกอบการ เกาะแสมสาร เพื่อหาแนวทางการส่งเสริม พัฒนานวัตกรรม โดยเทคโนโลยี พลังงานสะอาด เพื่อเรือประมงพาณิชย์ แก่ชุมชนแสมสาร ให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้านพลังงานแก่ประเทศต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา