โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กันยายน 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1869 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ รับสมัครผู้ที่สนใจ อาจารย์หรือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ไอบิส 2 โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ คุณหนึ่งฤทัย แสงใส โทรศัพท์ 089-429-9275 E-mail nuengrutai_s@hotmail.com

 

กำหนดการอบรมหลักสูตร

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

ในระหว่างวันที่  8 – 9 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุม ไอบิส 2  โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

เวลา

กิจกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2559

 

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.

กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

โดย ดร.ภาสวรรธน์   วัชรดำรงศักดิ์

รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

09.15 – 09.30 น.

กล่าวเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2โดย รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

09.30 – 10.00 น.

บรรยายพิเศษเรื่อง Social Engagement โดย ดร.ภาสวรรธน์   วัชรดำรงศักดิ์

รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

10.00 – 12.00 น.

บรรยายพิเศษเรื่อง การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม สู่การเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์(สายรับใช้สังคม) คนแรกของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวคิด และหลักการในการถอดบทเรียน และการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโดย คุณเทพ วงศ์สุภา พัฒนาการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

17.00 – 18.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00 น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้รับจากการถอดบทเรียน การถอดองค์ความรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์

วันที่ 9 กันยายน 2559

 

09.00 – 12.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวคิด และหลักการในการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการโดย คุณเทพ วงศ์สุภา พัฒนาการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 18.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการนำเสนอรายงานโดย คุณเทพ วงศ์สุภา พัฒนาการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

18.00 – 18.30 น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานโครงการ

18.30 น.

ปิดการฝึกอบรม และมอบใบประกาศเกียรติบัตร

 

หมายเหตุ        1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                   2. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 – 10.15 น. (เช้า) / 14.30 – 14.45 น. (บ่าย)

                        ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา