โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 เมษายน 2565 โดย ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร จำนวนผู้เข้าชม 779 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565

  • ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
  • ประเภททุน 2 ปี (เรียนต่อ ปวส.)

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) เชียงราย และตาก เพื่อเป็นส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง แล้วนั้น

ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาคัดกรองและคัดเลือกผู้ขอรับทุนโดยผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกและทักท้วง ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 และดำเนินการยืนยันรายชื่อนักเรียนทุนผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วนั้น มทร.ล้านนา ขอประกาศรายชื่อนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2565 รายนามดังเอกสารแนบท้าย 1 ทั้งนี้ขอให้นักเรียนทุนได้ตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการแนบท้าย และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดทำสัญญา ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 2 นี้

ประกาศ ณ วันที่  19 เมษายน พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มทร.ล้านนา ประจำ ปีการศึกษา 2565

Link สำหรับการทักท้วงผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา