โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน  พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา จังหวัดน่าน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2533 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มทร.ล้านนา น่าน ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน "พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ" ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา จังหวัดน่าน

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการเปิดประตูรั้ว มทร.ล้านนา น่าน ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา จังหวัดน่าน ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน "พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ" ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี 

          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 4 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย 
1.สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  อำเภอเมืองน่าน 
2.สหวิทยาเขตเวียงป้อ ณ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย
3.สหวิทยาเขตศิลาทอง ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา
4.สหวิทยาเขตวรนคร ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา อำเภอเชียงกลาง

ภาพ/ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม : โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน  พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน วันที่ 8 ก.พ. 65 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา