โลโก้เว็บไซต์ วิศวฯราชมงคลล้านนา จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝังตัว | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวฯราชมงคลล้านนา จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝังตัว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2358 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา โดยได้รับเกียติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์จากอาจารย์ 22 คน จากการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบกว่า 17 หน่วยงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตบัณฑิตนักปฏิบิตและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 4 ท่านได้แก่ นายมานิตย์  พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย, คุณอรฉัตร  รักพงษ์ไพโรจน์ บจก.ฟรีวิลล์ โซลูชั่น, คุณอโณทัย  เหมาะเจาะ บจก.บางกอก โคมัตสุเซลล์และคุณผดุงศิลป์  แสงเพ็ชร บจก.พี.ดี.เอส.เชียงใหม่ วิศวกรรม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา