โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พร้อมใจจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา พร้อมใจจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1938 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร (ภายหลังเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ) ประสูติแต่หม่อมหลวงบัว กิติยากร  (สกุลเดิม: สนิทวงศ์) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ณ บ้านของพลเอก เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) บ้านเลขที่ ๑๘๐๘ ถนนพระรามที่ ๖ ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร อันเป็นบ้านของพระอัยกาฝ่ายพระมารดา  มีพระพี่น้องคือ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์, หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ และหม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร  สำหรับพระนาม "สิริกิติ์" ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า "ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร"    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนานัปประการ เพื่อให้พสกนิกรได้อยู่เย็นเป็นสุข ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพจนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ ด้วยพระมหากรุนาธิคุณอันอเนกอนันต์ ทรงได้รับการยกย่องให้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินของปวงชนชาวไทย

       และในโอกาสเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมเชิดชูเกียรติมารดาของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ที่มีความเอาใจใส่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้เป็นอย่างดีจนมีความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปซึ่งมีรายนามดังนี้

1.นางสาวณัฐญาภัค  โชติสิรดานันท์ มารดาของนายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาทัศน์ศิลป์วิชาเอกจิตรกรรม ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ยู่หัว 

2.นางพะยอม เพลิงบุตร มาดาของนางสาวสุพัตรา เพลิงบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้เป็นเครือข่ายพลังสีขาว แกนนำนักศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดในสถานศึกษา

3.นางศิริพร  แสนคำ มารดาของนายสรายุทธ แสนคำ พนักงานราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลงานการเป็นวิทยากรติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการหลวงและเป็นทีมวิทยากรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่อำเภออมก๋อย

นอกจากพิธีดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 5 พื้นที่ ประกอบด้วย น่าน ตาก ลำปาง พิษณุโลก และเชียงราย เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมถวายเป็นราชสดุดีในโอกาสสำคัญครั้งนี้ (คลิกเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม )
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา