โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวฯ มทร.ล้านนา เดินหน้าพัฒนาอาจารย์สร้างงานวิจัย ตั้งเป้าผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวฯ มทร.ล้านนา เดินหน้าพัฒนาอาจารย์สร้างงานวิจัย ตั้งเป้าผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 สิงหาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3054 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดการอบรมเชิงพัฒนาโครงการวิจัย วช. ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม :  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน จาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาเป็นประธานเปิดการอบรมซึ่งเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ทรรศนะการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย” โดยผศ.ดร.บัญจรัตน์  โจลานันท์  และหัวข้อ”การพัฒนาโจทย์งานวิจัย” โดย ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ  สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ต้องการขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุม 1  อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ดร.กิจจา คณบดี กล่าววว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะไดพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการสร้างโจทย์วิจัยจากห้องเรียน ในปัจจุบันถือว่าคณะได้รับโอกาสอันดีในการพัฒนางานวิจัยเพราะเรามีแหล่งสนับสนุนงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการเป็นที่ปรึกษางานวิจัย รวมถึงทุนสนับสนุนที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่สนใจ ดังนั้น การอบรมวันนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางงานวิจัยจากอาจารย์ในคณะที่ถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา