โลโก้เว็บไซต์ สาขาเครื่องกลร่วมกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ต่อยอดผลงานวิจัยแก้ไขปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าให้ชุมชนขุนตื่นน้อย อมก๋อย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาเครื่องกลร่วมกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ต่อยอดผลงานวิจัยแก้ไขปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าให้ชุมชนขุนตื่นน้อย อมก๋อย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 สิงหาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1957 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานและการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมระหว่างวันที่ วันที่1620 กรกฎาคม 2559 ให้กับชุมชนบ้านขุนตื่นน้อย ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้การบำรุงรักษาและการแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้นของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมดังกล่าวให้กับเยาวชนในชุมชน เพื่อให้การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
     ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวเป็นโครงการที่มีการดำเนินการสืบเนื่องจากปี พ.ศ.2557 ที่สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำผลการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกไปขยายผล ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดกำลังการผลิต 3 กิโลวัตต์ ให้กับบ้านขุนตื่นน้อย ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และภายหลังปรากฏว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับพบปัญหาในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากปริมาณน้ำน้อยทำให้ผลิตไฟฟ้าลดลง ไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในชุมชน ดังนั้นคณะทำงานจึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้นพร้อมด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า  จึงเป็นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนและการติดตามผลการดำเนินการในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา