โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มีนาคม 2564 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 891 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ดร.กิจจา  ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม ชั้น 2 โดยมีระยะกำหนดการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2564  ทั้งนี้ได้มีสถานประกอบการ ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษา 207 แห่ง จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น  445 คน  ในกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการและได้รับองค์ความรู้ที่พึงควรจะได้รับทั้งเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพในการปฏิบัติงาน ฯลฯ  นำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมอีกต่อไป 

ภายในกิจกรรมได้มีการมอบรางวัลการประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐพล  บัวชุม และ นายอนุพงศ์  อุดเถิน  นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐสวัสส์  ทองพินิจกุล และ นายอดุลวิทย์  พิสัยเลิศ  นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้กแก่ นายอุทัย  เสนคำ  นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมการผลิต

ผลงานโครงการสหกิจศึกษายอดนิยม (popular vote)  ได้แก่ นายณัฐพล  บัวชุม และ นายอนุพงศ์  อุดเถิน  นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา