โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มกราคม 2564 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 29 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัตร ศรีนวล ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริดา จิ๋วปัญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ชัย ปัญญาทอง ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา