โลโก้เว็บไซต์ แสดงความยินดีผู้ดำรงค์ตำแหน่ง ผศ มค 64 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แสดงความยินดีผู้ดำรงค์ตำแหน่ง ผศ มค 64

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มกราคม 2564 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัตร ศรีนวล ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา