โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 3163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ "วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ประจำเดือนมกราคม - เมษายน, เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และเดือนกันยายน - ธันวาคม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยสู่สาธารณชน

       วารสาร มทร.อีสาน เน้นรับบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาดังนี้

  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา