โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2971 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ "วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และประเทศชาติโดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ
  • สาขาวิชาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา
  • สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา