โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ โครงการ Talent Mobility  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ โครงการ Talent Mobility

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ตุลาคม 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม  2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์  เชียงราย จัดโครงการ "ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ โครงการ Talent Mobility" ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย มีวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ใน 3 จังหวัด คือ มทร.ล้านนา เชียงราย ตากและเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ธิดารัตน์ โกมลวานิช ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ นายศิรัสก์ ศิริสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และนายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย  เป็นวิทยากรบรรยาย และในภาคบ่ายได้จัดเวทีการเสวนา ในหัวข้อดังนี้

  • “RMUTL-Chiang Rai-Nan vs Talent Mobility vs iTAP vs สวพ. vs WiL จะเดินหน้าอย่างไร” โดยทีมนักวิจัยพี่เลี้ยง Talent Mobility
  • อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอจดสิทธิบัตรจากผลงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท สุรพิน พรมแดน สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและนางสาว อารีวัณย์ อรุณสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จากสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร. ล้านนา 
  • การฝึกการเขียนเอกสารเชิงหลักการเพื่อพิชิตทุน Talent Mobility 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา