โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 399 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา, อาจารย์สาคร ปันตา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด จังหวัดระยอง

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานบริหารบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายทิศทางการพัฒนาบุคลากรของคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC)

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องและรองรับความต้องการของสถานประกอบการ และสนับสนุนการจัดการศึกษาตามนโยบายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของรัฐบาล


คลังรูปภาพ : mou


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา