โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทดสอบ Placement test เพื่อวัดผลความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทดสอบ Placement test เพื่อวัดผลความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 729 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          5 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดทดสอบ Placement test ในโครงการการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อวัดผลความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
          อาจารย์ปรียารัตน์   ศรีชัยวงค์ หัวหน้าศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ศูนย์ภาษา เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) กำหนดค่าเป้าหมายระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทร.ล้านนาที่จะสำเร็จการศึกษา อยู่ที่ระดับ B1 หรือมีค่าเทียบเท่ากับแบบทดสอบมาตรฐานอื่น เช่น TOEIC ระดับคะแนน 550
          การจัดสอบในครั้งนี้มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  ชั้นปีที่ 3 และ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรีเทียบโอน เข้าสอบ 760 คน โดยภายหลังการจัดสอบ  ทางศูนย์ภาษาจะมีการจัดอบรมให้นักศึกษากลุ่มที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำกว่าระดับ B1 จากนั้นนักศึกษาจะได้รับการวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษอีกครั้งก่อนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาและพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว /ภาพ : อภิรดา  คำฟูบุตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา