โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับคณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ในโอกาส ประชุมทบทวนแผนงานวิจัย ววน. ประจำปี 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับคณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ในโอกาส ประชุมทบทวนแผนงานวิจัย ววน. ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1715 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          19 พฤศจิกายน  2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมต้อนรับคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในโอกาสประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงานวิจัย ววน. ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม อาคาร Coffee  Go  Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการกล่าวต้อนรับคณะนักวิจัย และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.โนบูตากะ อิโตะ บรรยายพิเศษหัวข้ออนาคตเกษตรกรรมของเอเชีย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร  พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า การวิจัยและบริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปีงบประมาณ 2564  ซึ่งเปิดรับแผนงานและชุดโครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผน ววน. 4 รูปแบบ 16 โปรแกรม ระหว่างวันที่ 8-30 พฤศจิกายน 2562  ซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนงานวิจัย ววน. จำนวน 34 แผนงาน โดยที่แผนงานดังกล่าวยังไม่มีความสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เล็งเห็นความสำคัญของแผนงานวิจัยดังกล่าวจึงจัดโครงการเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงานวิจัย ววน . ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อให้นักวิจัยได้ทบทวนแผนงานวิจัย ววน. ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์พร้อมเสนอต่อแหล่งทุน
          สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2562  โดยมีการทบทวนแผนงานวิจัยและแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ แผนการวิจัยและนวัตกรรม TIRAS สรุปและนำเสนอแผนงานวิจัย การสาธิตการกรอกข้อมูลของโครงการผ่านระบบ TIRAS และ NRMS เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
          ที่มาของข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา / ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา