โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการติดตามการจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม(ฝึกฝีมือช่าง) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการติดตามการจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม(ฝึกฝีมือช่าง)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 633 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการติดตามการจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม(ฝึกฝีมือช่าง) ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ ห้อง 02-402 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานมุ่งสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาทั้ง 6 พื้นที่ เข้าร่วม และมี ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นวิทยากร
          โครงการดังกล่าวเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ภายหลังจากการจัดกิจกรรมสัมมนาฝึกอบรมพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (ฝึกฝีมือช่าง)   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยการติดตามโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง และจัดทำคู่มือและวัดประเมินผลการผลิตชิ้นส่วน C-Clamp ประกอบด้วย ใบงาน คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา คู่มือการประเมินผล เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
           ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
           ที่มาของข่าว : รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน / ณัฐพรรณ  งามสม
           ภาพ : รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา