โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาชมรมซอมพออาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาปี 4 สร้างฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาชมรมซอมพออาสา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายอาสาปี 4 สร้างฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2766 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษาชมรมซอมพออาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมค่ายซอมพออาสา ปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ต.บ้านแลง  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง สร้างฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับมัธยมศึกษา โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
          นางสาวอริษา อินเสาร์ ประธานชมรมซอมพออาสา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษานอกจากบทบาทในด้านการเรียน  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีมีจิตอาสาด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม การศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งมีภาวะผู้นำ รู้จักบทบาทหน้าที่ และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562 ทางชมรมกำหนดจัดค่ายอาสา ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ลักษณะของกิจกรรมเป็นการสร้างแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแบ่งนักศึกษาทำงานตามกลุ่ม ประกอบด้วย  ฐานกิจกรรม ฐานไม้เลื้อย ฐานหลุมพอเพียง   โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมเข้าร่วมกว่า 40 คน
          ด้านว่าที่ร้อยตรี เฉลิมศักดิ์  นนทมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมค่ายอาสาของนักศึกษานับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ขอบคุณนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีจิตอาสา เสียสละเวลา ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจนแล้วเสร็จ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้ใช้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียนต่อไป
          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีอาจารย์คะนึงนุช  สารอินจักร  อาจารย์สุขุมาล   ตั้วสกุล  อาจารย์นครินทร์ เจริญสุข และอาจารย์สรวิทย์  ปานพินิจ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรม
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา