โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมการจัดการศึกษาแบบ CDIO แก่คณาจารย์ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมการจัดการศึกษาแบบ CDIO แก่คณาจารย์ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 สิงหาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3035 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการศึกษาด้วยกรอบแนวคิดแบบ CDIO และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในศตวรรษที่ 21”  ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 โดยมี รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโพธิพุทธ อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะการพัฒนาการศึกษาตามกรอบ ่CDIO ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และฝึกทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยจะได้มีการนำหลักการตามกรอบแนวคิดของซีดีไอโอมาประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจผู้เรียนปัจจุบันกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อนำไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Alignment) อีกทั้งมีทักษะในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การใช้ชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ  ซึ่งกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ CDIO ประกอบด้วย องค์ความรู้ ความชำนาญ ทัศนคติที่จะเป็นในการรับรู้ปัญหา (CONCEIVE) การออกแบบหรือหาแนวทางการแก้ปัญหาการประยุกต์ใช้ (DESIGN) การดำเนินงาน (IMPLEMENT)และผลิตภัณฑ์หรือระบบในบริบทความต้องการขององค์กรธุรกิจและบริบทของสังคม (OPERATE)

ขอบคุณภาพถ่ายจาก : FB Art Architecture Rmutl 

(ข้อมูลอ้างอิงจาก : http://www.mua.go.th/users/he-commission/t-visit%20project/t-visit%20book%202/10--g2--3-1.pdf)

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา