โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรม“โลหะวิทยากายภาพการเชื่อมซ่อมชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ในงานอุตสาหกรรม”  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรม“โลหะวิทยากายภาพการเชื่อมซ่อมชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ในงานอุตสาหกรรม”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 สิงหาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 2209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “โลหะวิทยากายภาพการเชื่อมซ่อมชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ในงานอุตสาหกรรม”  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะการเชื่อมซ่อมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ในงานอุตสาหกรรม รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสู่ผู้ใช้งานโดยตรง สำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ซึ่งงานดังกล่าวจะขึ้นในวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2562  ณ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม หรือสังเกตการณ์ ในกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมได้ที่

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แมน ตุ้ยแพร่ (ผู้ประสานงาน)

Tel. 081-9607046, 053-921444- ต่อ 2340, E-mail: Tman@rmutl.ac.th

รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น

 

*หมายเหตุ* สำหรับศิษย์เก่าและบุคลากรภายนอกฯ ขอสงวนสิทธิ์ตามลำดับการติดต่อและการคัดเลือกจากโครงการอบรมฯ

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“โลหะวิทยากายภาพการเชื่อมซ่อมชิ้นส่วนเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ในงานอุตสาหกรรม”

ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2562

ณ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

วันที่

เวลา 9.00 -12.00 น.

เวลา 13.00 -17.00 น.

22/8/62

 

1

 

7.30-8.30 น. ลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ8.30-9.00 น. พิธีเปิดการอบรมฯ (ผู้บริหาร)

- บรรยาย : พื้นฐานของวัสดุวิศวกรรม

             : การแข็งตัวของโลหะ/การแพร่ในของแข็ง

 (ผศ.ดร. ภาคภูมิ จารุภูมิ)

 • บรรยาย : เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม  
 • บรรยาย : พื้นฐานโลหะวิทยาในอุตสาหกรรม
 • ภาคปฏิบัติ : เตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์การเชื่อม

              : เตรียมชิ้นงานสำหรับฝึกเชื่อมพอก

 

(ผศ.ดร. แมน ตุ้ยแพร่/อาจารย์กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์)

23/8/62

 

 

2

 

 • บรรยาย : การผลิตและการควบคุมคุณภาพเหล็กกล้าผสมและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ (รางรถไฟ ลูกรีด-ตี-บด  ฟันบุ้งกี๋รถแมคโคร-ชิ้นส่วนฯ)
 • บรรยาย : อิทธิพลทางความร้อนต่อคุณสมบัติของเหล็กกล้าผสมและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ (TTT diagram, heat treatment, hardening, Jominy test)                      

(รศ. ดร. สันติรัฐ นันสะอาง)

 • บรรยาย : กระบวนการและวิธีการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์
 • ปฏิบัติการ : การทดสอบความสามารถในการชุบแข็งเหล็กกล้าด้วยวิธีของ Jominy

      (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม)                                      

(รศ.ดร. สันติรัฐ นันสะอางและคุณฤษณะ   ดีศรีศักดิ์)

24/8/62

 

 

3

 

 • บรรยาย: วิศวกรรมการเชื่อม

(กระบวนการเชื่อม/โลหะวิทยาในงานเชื่อม/การทดสอบรอยเชื่อม/การออกแบบและการประกันคุณภาพรอยเชื่อม )

 • ข้อกำหนดงานเชื่อม (WPS)
 • Code and Standard

 

(คุณนรินทร์ อินต๊ะวงค์และคุณฤษณะ   ดีศรีศักดิ์)

 • บรรยาย : กระบวนการเชื่อมแบบ SMAW
 • ปฏิบัติการ : การเชื่อมแบบ SMAW สำหรับการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม)

 

 

(คุณนรินทร์ อินต๊ะวงค์  อาจารย์สราวุธ  เชาวการกูลและคุณฤษณะ   ดีศรีศักดิ์)

25/8/62

 

 

4

 

 • บรรยาย : กระบวนการเชื่อมแบบ FCAW

(วิทยากรจากภาคเอกชน คุณนรินทร์ อินต๊ะวงค์)

 • ปฏิบัติการ : การเชื่อมแบบ FCAW สำหรับการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม)

 

(คุณฤษณะ ดีศรีศักดิ์ คุณนรินทร์ อินต๊ะวงค์ อาจารย์กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์)

 • บรรยาย: ศึกษาและดูงาน ณ  กองบำรุงทางภาคเหนือ
 • บรรยาย: การปฏิบัติงานการซ่อมบำรุง กองบำรุงทางภาคเหนือ

 

(นายอำพันธ์  พิเศษสิทธิ์และว่าที่ ร.ต.จรัสพงษ์ ไพยราช)

26/8/62

 

 

5

 

 • บรรยาย : การทดสอบรอยเชื่อมแบบไม่ทำลาย แบบ UT/PT/MT
 • บรรยาย : การทดสอบรอยเชื่อมแบบทำลาย แบบ Macro structure, hardness test.
 • ปฏิบัติการ : การทดสอบรอยเชื่อมแบบไม่ทำลายและแบบทำลาย (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม)

 (อาจารย์อภิชาติ ชัยกลาง, รศ.ดร. นเรศ อินต๊ะวงค์/ผศ. วัชรากร ชัยวัฒนิพัฒน์)

 • ปฏิบัติการ : การทดสอบรอยเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าฮาร์ดฟิวต์ แบบไม่ทำลายและแบบทำลาย (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม) ต่อ
 • บรรยาย : discussion และ สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
 • ปิดโครงการอบรมฯ

(รศ.ดร. สันติรัฐ นันสะอาง/อาจารย์นริศ อินต๊ะวงค์และ ผศ. ดร. แมน ตุ้ยแพร่)

 

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น และเวลา 15.00-15.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

*หมายเหตุ ตารางการอบรมฯ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Tel. 053-921444- ต่อ 2340, E-mail: Tman@rmutl.ac.th หรือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แมน ตุ้ยแพร่ 081-9607046 (ผู้ประสานงาน)

รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น

 

** หมายเหตุ สำหรับศิษย์เก่าและบุคลากรภายนอกฯ ขอสงวนสิทธิ์ตามลำดับการติดต่อและการคัดเลือกจากโครงการอบรมฯ

 







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา