โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ  สร้างทักษะชีวิต เสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง แก่นักศึกษาใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ  สร้างทักษะชีวิต เสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง แก่นักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 960 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  เดินทางเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.เสวี แก้ววิจิตร หัวหน้าส่วนการฝึกและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์การเรียนรู้ ฯ ภาคเหนือ ให้การต้อนรับและนำชมการฝึกอบรม โดยกิจกรรมภายในค่ายฝึกอบรมประกอบด้วยการสันทนาการและฝึกเรื่องระเบียบวินัยเบื้องต้น  การฝึกทักษะทางด้านศิลปาชีพการแกะสลักไม้ การทำเครื่องปั้นดินเผา  โดยคณะวิทยากรทหารจากกรมการสัตว์ กองพันสัตว์ต่าง กองทัพบก  เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีจิตสำนักในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งเป็นผู้มีจิตอาสา ดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฏาคม 2562  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา