โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์นักศึกษาลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านบำรุงรักษาระบบแปลงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์นักศึกษาลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านบำรุงรักษาระบบแปลงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 716 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล นำอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการอบรมบำรุงรักษาระบบแปลงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำสำหรับเครื่องสีข้าวในพื้นที่พระราชดำริชุมชนขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมการอบรมบำรุงรักษาระบบแปลงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำสำหรับเครื่องสีข้าวในพื้นที่พระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนและระบบส่งจ่ายกำลังไฟยังเข้าไม่ถึงการพัฒนาพลังงานทางเลือกจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งพลังงานเพื่อสนับสนุนการดำรงชีพของชุมชนกระเหรี่ยงซึ่งทางสาขาวิศวกรรมเครืองกลจึงได้ลงพื้นที่สำรวจและศึกษาศักยภาพแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและได้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำสำหรับติดตั้งในชุมชนพื้นที่สูงโดยอาสัยต้นกำลังมาจากแหล่งน้ำในชุมชนซึ่งเป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี ทำให้ระบบการสึกหรอและต้องบำรุงรักษาระบบให้มีสมรรถนะดังเดิมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนการดำรงชีพของชุมชนบ้านขุนตื่นน้อยและการดูแลป่าต้นน้ำเพื่อคงระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ต่อไป

ขอบคุณภาพ/ ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา