โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางร่วมกับสถานประกอบการ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางร่วมกับสถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 786 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 6 -  7 กรกฎาคม  2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูฝึกวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางราง

ภายใต้โครงกาย่อย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางร่วมกับสถานประกอบการจำนวน 80 คน (นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับ นักศึกษา เครือข่ายสถาบันอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนบน)  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูฝึกวิชาชีพที่มีความรู้พื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมและนักศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง ให้พร้อมกับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางภาคเหนือ โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 โครงการย่อย ล่าสุด

โครงการย่อยที่ 2 : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยอาจารย์และนักศึกษาจาก มทร.ล้านนา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา    จ.ลำปาง รวมทั้งสิ้น 80 คน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562  พิธีเปิด ณ อาคาร C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของระบบขนส่งทางรางต่อการพัฒนาของประเทศ พัฒนาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย และต่างประเทศ และประสบการณ์การอบรมด้านระบบขนส่งทางราง”

ภายหลังจากการบรรยายจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบโครงสร้างทางรถไฟ และระบบทางวิ่ง (Track structure and Track work)  กระบวนการเชื่อมในระบบราง  ระบบหัวรถจักร และขบวนรถไฟ (Rolling Stock)  ระบบอาณัติสัญญาณ และการควบคุมรถไฟเบื้องต้น ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยายจะเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจากโครงการย่อยที่ 1*  นอกจากการบรรยายพิเศษแล้ว ยังมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบขนส่งทางราง ของ มทร.ล้านนาอีกด้วย

ส่วนในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562   อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ณ สถานีรถไฟลำพูน และสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง ระบบเส้นทางการเดินรถไฟ  องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของทางรถไฟ และการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานของทางรถไฟ และการซ่อมบำรุงตามวาระประจำเที่ยวของหัวรถจักร และขบวนรถไฟ  ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเกรียงไกร ศิวิลัยซ์ ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางลำพูน และคุณสรพงษ์ แจ้งเมือง  ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามหัวข้อดังกล่าว

ภายหลังจากการอบรมและศึกษาดูงานเสร็จสิ้น ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร ในการนี้ คุณสรพงษ์ แจ้งเมือง  ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางเชียงใหม่  ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอมบรม

ส่วนโครงการย่อยที่ 3  การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางภาคเหนือ คาดว่าจะจัดในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะทำการประชาสัมพันธ์ต่อไป

 

* ฝึกอบรมครูฝึกวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางขั้นพื้นฐาน ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา และการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบและสื่อการสอนด้านระบบขนส่งทางรางขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา