โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม STEM EDUCATION  แขนกลอัจฉริยะ เสริมทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม STEM EDUCATION แขนกลอัจฉริยะ เสริมทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          3 กรกฎาคม 2562  คณะดำเนินการโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม STEM Education แขนกล อัจฉริยะ แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ STEM แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
          อาจารย์อำนาจ ผัดวัง ผู้รับผิดชอบโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ในปี 2562 เป็นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาให้มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education  และส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา มีทักษะวิชาชีพก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ซึ่งในการดำเนินโครงการในปี 2562  มหาวิทยาลัยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 15 แห่ง คือเครือข่ายเดิม 6 แห่ง  เครือข่ายใหม่ 9 แห่ง โดยจัด 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาครูผู้สอนกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM  การพัฒนาห้องเรียนต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนแบบ STEM และการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
          การจัดอบรม  STEM  EDUCATION  แขนกลอัจฉริยะ  เป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยในครั้งนี้ทางทีมงานได้จัดกิจกรรมดังกล่าวแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกออกแบบและสร้างแขนกลในการทำงาน โดยมีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรม  ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการ STEM ขณะที่รุ่นพี่ก็ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิชาที่เรียนมาแนะนำและปรับใช้กับน้องๆ  ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวในตอนท้าย
          สำหรับโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีคณะดำเนินงาน ประกอบด้วย กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร  โปธาคำ / ดร.พวงทอง วังราษฎร์
          ที่มาของข่าว : จิณณ์ณณัช  อาณาเขตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา