โลโก้เว็บไซต์ มทร. ล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร. ล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1246 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมกระบวนการคิดและจัดทำแผนธุรกิจภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และ 3 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักจัดการนวัตกรรมรุ่นใหม่และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
          ดร.พวงทอง วังราษฎร์ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0  เขตพื้นที่ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีพันธกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ บนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการนี้จึงเป็นการบูรณาการร่วมกันของคณะทำงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0
           การจัดโครงการดังกล่าวมีรูปแบบในการดำเนินงาน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิด การออกแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การฝึกอบรมจัดทำแผนธุรกิจและสร้างแบรนด์  กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ รับข้อเสนอและพิจารณาโครงการ และกิจกรรมที่ 3 การนำเสนอและการประกวดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์  ซึ่งภายหลังจากการอบรม นักศึกษาจะต้องรวมกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงการตามแผนงานของกลุ่ม และนำเสนอต่อคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   ตัวแทนสถานประกอบการ และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประกวดผลงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Young Inventors) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวในตอนท้าย
           ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
           ที่มาของข่าว : สุพรรณี  ปีบ้านใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา