โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาใหม่ ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2562
          ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นี้
          มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นว่าก่อนที่จะเริ่มเรียนในภาคการศึกษาแรก นักศึกษาควรได้รับการปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชาของแต่ละสาขา ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้มีความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเอง เกิดการปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสิ่งแวดล้อมใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่คณะ โดยมีการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   การปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และการปรับพื้นฐานวิชาชีพแต่ละหลักสูตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา