โลโก้เว็บไซต์ วิศวะฯ คอมพิวเตอร์ ส่งมอบ 4 ปริญญานิพนธ์เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวะฯ คอมพิวเตอร์ ส่งมอบ 4 ปริญญานิพนธ์เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1883 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิศวะฯ คอมพิวเตอร์ ส่งมอบ 4 ปริญญานิพนธ์เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษามอบผลงานปริญญานิพนธ์ 4 ผลงาน (อุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่อง, พิการทางสายตา) ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็นตัวแทนผู้ส่งมอบและนายองอาจ  แก้วจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ โดยในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาได้จัดทำปริญญานิพนธ์ทั้งหมด 4 ผลงาน ดังนี้

โครงงานเรื่อง “พัฒนาสื่อการสอนลูกโลกสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น” ผลงานปริญญานิพนธ์ของ​ ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์  อ้นน้อย

โครงงานเรื่อง “พัฒนาสื่อแผนผังคำประพันธ์สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเห็น” ผลงานปริญญานิพนธ์ของ นายอิทธิกร  คำมูลและนายพิตรพิบูล  พงศ์สรรเพชญ

โครงงานเรื่อง “เครื่องทำสื่อรูปเรขาคณิตและอักษรโดยใช้ LED สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเห็นสายเลือนราง” ผลงานปริญญานิพนธ์ของ  นายสหรัถ  รัศมีพรหมและนายวรเมธ  กันธิวัง

โครงการเรื่อง “เครื่องแจ้งสัญลักษณ์อ้างอิงสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเห็นและพิการซ้อนที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร” ผลงานปริญญานิพนธ์ของนายธนกฤต  ทาสุวรรณ์และนายทรินทร์ มลิวรรณ

สำหรับโครงงานทั้งหมดของนักศึกษาอยู่ในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมี ดร.ยุพดี  หัตถสิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา​  ในแต่ละปีการศึกษาจะให้นักศึกษาเข้ามาสำรวจความต้องการสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะออกแบบสื่อที่นำไปพัฒนาทักษะหรืออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนที่บกพร่องทางสายตาได้   โดยมีอาจารย์ศิริพร  วงศ์รุจิไพโรจน์และทีมอาจารย์ประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ คอยให้คำชี้แนะจนโครงงานของนักศึกษามีความสมบูรณ์ นำมาใช้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตาได้จริง ซึ่งในปีการศึกษา 2561 เป็นปีที่ 9 ที่ทางหลักสูตร​วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ส่งมอบผลงานปริญญานิพนธ์ให้กับโรงเรียน

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา