โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สนับสนุนโครงการนำร่องผลิตครูช่างอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา สนับสนุนโครงการนำร่องผลิตครูช่างอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาโครงการนำร่องการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมสำหรับโรงเรียนในโรงงาน รุ่นที่ 2  ปีการศึกษา 2562พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานโดย ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท BDI Group ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการในรอบปีที่ผ่านมา โอกาสนี้ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตในโรงงานโดยนักศึกษา รุ่นที่ 1 และพบครูพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

              โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาโครงการนำร่องการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมสำหรับโรงเรียนในโรงงาน รุ่นที่ 2  ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะผลิตครูวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและสามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพครูกับความรู้ด้านช่างอุตสาหกรรมที่ได้เรียนมาสู่การปฏิบัติงานนาสถานาการณ์จริง โดยการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ 1 ทำการฝึกปฏิบัติงานสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในเครือของบริษัท บีดีไอจำกัด ส่วนกลุ่มที่ 2 ทำการฝึกปฏิบัติงานสอนนักศึกษาที่ลงไปฝึกงานในโรงงานของบริษัทในเครือ บีดีไอ กรุ๊ปจำกัด จ.ฉะเชิงเทราและจ.สมุทรปราการ คนละ 1 ภาคการศึกษาสลับกันในภาคเรียนต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา