โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานสำหรับบุคลากรและศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานสำหรับบุคลากรและศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1644 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          22 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานสำหรับบุคลากรและศิษย์เก่า มทร. ล้านนา ลำปาง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานถึงระดับการใช้ภาษาเพื่อการทำงานให้แก่ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคลากรภายนอกของมหาวิทยาลัย 
         ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า  การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป เนื่องจากการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานมีความจำเป็นเพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและสารสนเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสามารถทางภาษาให้ทันต่อกระแสสังคมรอบด้าน ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อให้ยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคลากรภายนอก ให้มีแนวทางในการใช้ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้
          ด้านอาจารย์ปรียารัตน์  ศรีชัยวงค์ หัวหน้าศูนย์ภาษา กล่าวว่า การจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานสำหรับบุคลากรและศิษย์เก่า มทร. ล้านนา ลำปาง  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและศิษย์เก่าฝึกใช้ภาษาอังกฤษเชิงการทำงานและเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงาน  โดยมีเนื้อหาอบรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเชิงการทำงานและสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการใช้ภาษาอังกฤษด้วยวลี การโต้ตอบในที่ทำงานอย่างถูกต้อง และวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงาน
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา