โลโก้เว็บไซต์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพ AUN-QA  เตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพ AUN-QA เตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          23 พฤษภาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดอบรมโครงการให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพ AUN-QA  เตรียมความพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรและบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
          ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ประธานในพิธีกล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่จะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตรและตรงตามความมุ่งหวังของสังคม การจัดอบรมระบบประกันคุณภาพAUN-QA นับเป็นโครงการให้ความรู้  ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเชิงรุก เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบข้อมูลและแนวทางการประเมินตามแนวทาง AUN-QA และเตรียมความพร้อมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ AUN-QA และ สกอ. กับการประเมินดังกล่าว 
          ด้านนางสาวธนิณี  นิติธรรมบัณฑิต นักวิชาการศึกษา กล่าวว่า สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ได้จัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนา ระบบบริหารงานคุณภาพตามตัวบ่งชี้ สกอ. ซึ่งได้กําหนดกรอบการประกันคุณภาพใหม่โดยมีการประเมินคุณภาพ 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน การจัดอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินตามแนวทาง AUN-QA ซึ่งมีบุคลากรสายสอนเข้าร่วม 80 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร  
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ      ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา