โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมเครื่องกลร่วมจัดนิทรรศการ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวกรรมเครื่องกลร่วมจัดนิทรรศการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ในงาน“ลำไยไทย ลำไยลำพูน” ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา