โลโก้เว็บไซต์ สมาคมผู้ผลิตเครื้่องมือตัดไทย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมาคมผู้ผลิตเครื้่องมือตัดไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมด้วย Thailand 4.0 ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย
วันที่ 14 มิถุนายน  2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษารา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา