โลโก้เว็บไซต์ โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565  โดยมี อาจารย์กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา