โลโก้เว็บไซต์ ล้านนา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2019) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ล้านนา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2019)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2019)
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562  นำโดย ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเชิญจากเจ้าภาพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา