โลโก้เว็บไซต์ แสดงความยินดีผู้ดำรงค์ตำแหน่ง ผศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แสดงความยินดีผู้ดำรงค์ตำแหน่ง ผศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   จำนวน 4 ราย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา