โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะราชมงคล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การแข่งขันทักษะราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ 8
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยแบ่งรายการแข่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา