โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 14 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนา" เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง "
งานวันเด็กแห่งขาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา