โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการ(อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ครั้งที่ 1/2560  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการ(อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ครั้งที่ 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการ(อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ครั้งที่ 1/2560
         วันที่ 12 มกราคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา