โลโก้เว็บไซต์ โครงการห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 10  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา คอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการห้องสุมดนี้พี่ให้น้อยปีที่ 10
นักศึกษา คอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการห้องสุมดนี้พี่ให้น้อยปีที่ 10  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา