โลโก้เว็บไซต์ stiwbs 2023 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

stiwbs 2023

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 4 รางวัล จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้ความ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา