โลโก้เว็บไซต์ โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
วันที่ 28 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา