โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 นำโดยผศ.ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา