โลโก้เว็บไซต์ Nanjing Vocational Institute of Transport Technology | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Nanjing Vocational Institute of Transport Technology

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมฉลองความร่วมมือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Big Data) และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอาชีวอุตสาหกรรมกุ้ยโจว
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา