โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-16 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-06-16

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงและมีทักษะแห่งอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจอย่างฉับพลันในโลกยุคหลังโควิด-19 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวห... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : เว็บไซต์ สืบค้นหนังสือ หอสมุด มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ หอสมุด มทร.ล้านนา : ช่องทางการเข้าใช้งาน...คลิก บริการสืบค้นหนังสือ OPAC  มี 2 วิธี   1. https://library.rmutl.ac.th : เข้าใช้บริการ...คลิก   2. https... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “Destination Marketing : An Integrated Marketing Communication Approach” และเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “Adaptation for Tourism Business Survival During the Pandemic”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ ประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการตลาดธุรกิจท่องเที่ยวแล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา