โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 / ข่าวรับสมัครงาน

        ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น   บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังรายนามในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  ... >> อ่านต่อ


สวพ. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย บพท.
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์  >> อ่านต่ออธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

    รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา 25 วรรค 5 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 853/2567 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี จึงแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิ... >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

      รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง รองอธิการบดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา และมาตรา 54 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และ มาตร 38 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2540 ป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ณ บริเวณประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่ออายุบ้านเมือง และเป็นการช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุข โดยมีส่วนราชการประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมประกอบ   สำหรับ “พิธีทำบุญเมือง” เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ กำหนดจัดขึ้น 5 ประตู 4 แจ่งเมือง ประกอบด้วย ประตูท่าแพ ประตูเชียงใ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้องคมนตรี “พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์” ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3/2567
พุธ 19 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 19 มิถุยายน พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  รักษาการประธานคณะก... >> อ่านต่อ


อาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ด้านเทคโนโลยีด้านยานยนต์พลังงานทางเลือกใหม่
พุธ 19 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน17 ราย สำเร็จหลักสูตรอบรมระยะสั้นเทคโนโลยีด้านยานยนต์พลังงานทางเลือกใหม่  (New Energy Vehicle Technology Training Program for Short-term Study Abroad Students) จำนวน 180 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2567 – 17 มิถุนายน 2567  ณ  Nanjing Vocational Institute of Transport Technology เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้าน EV เป็นโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และวิทยาล... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 3916


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา