โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับปริญญาโท | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตร ระดับปริญญาโท


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
หลักสูตรที่เปิดสอน พศ.2555 พศ.2560 พื้นที่ที่เปิดสอน
เชียงใหม่ ตาก เชียงราย พิษณุโลก ลำปาง น่าน
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 315 315            
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 315 315            

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา