โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)


หลักสูตรที่เปิดสอน พศ.2548 พื้นที่ที่เปิดสอน
เชียงใหม่ ตาก เชียงราย พิษณุโลก ลำปาง น่าน
ปวส สาขาช่างไฟฟ้า 322            
ปวส สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 323            
ปวส สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 324            
ปวส สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 325            
ปวส สาขาช่างโลหะ 326            
ปวส สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 327            
ปวส สาขาวิชาช่างยนต์ 328            
ปวส สาขาวิชาช่างกลเกษตร 329            
ปวส สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (ปวช. หรือ ม.6) 330            
ปวส สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (กลุ่มวิชาเครื่องกล) 331            
ปวส สาขาวิชาช่างโยธา 332            
ปวส สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ม.6) 333            
ปวส สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ปวช.) 334            

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา