โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
หลักสูตรที่เปิดสอน พศ.2553 พศ.2554 พศ.2555 พศ.2560 พื้นที่ที่เปิดสอน
เชียงใหม่ ตาก เชียงราย พิษณุโลก ลำปาง น่าน
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 310   310 310            
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 302   310 310            
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 310   310 310            
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 310   310 310            
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 310   310 310            
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 310   310 310            
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 310                  
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์     310 310            
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 310   310 310            
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์   310                
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   310                
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ     310 310            
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ       310            

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต( อส.บ.)
หลักสูตรที่เปิดสอน พศ.2553 พศ.2554 พศ.2555 พศ.2560 พื้นที่ที่เปิดสอน
เชียงใหม่ ตาก เชียงราย พิษณุโลก ลำปาง น่าน
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่                    
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 310   315              
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) 311   315              
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) 310   315              
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 310   315              
อส.บ.เทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง)                    

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( ค.อ.บ. )
หลักสูตรที่เปิดสอน พศ.2553 พศ.2554 พศ.2555 พศ.2560 พื้นที่ที่เปิดสอน
เชียงใหม่ ตาก เชียงราย พิษณุโลก ลำปาง น่าน
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) 315   315              
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5 ปี) 316   315 315            
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)                    
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)                    
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)                    
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง)                    
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)                    
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 316                  
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 316                  
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 316                  
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 316                  
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 316   315 315            
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี)     315 315            
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี)     315 315            

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา